Hệ thống SDI-HUE

Maps

Data

Giới thiệu

SDI – Hạ tầng dữ liệu không gian là một nền tảng cho phép chúng ta lưu trữ, quản lý, chia sẻ thậm chí phân tích dữ liệu không gian một cách hiệu quả và khoa học. Chúng tôi có thể tích hợp SDI với các hệ thống GIS và AMS cho các thành phố, tổ chức lớn.

SDI tương tự một cổng thông tin về dữ liệu không gian, cho phép xem, duyệt, tra cứu và tìm kiếm không chỉ dữ liệu, lớp dữ liệu, bản đồ, ảnh vệ tinh, thông tin nói chung mà còn cả các dịch vụ dữ liệu không gian mà SDI quản lý. Nếu nhìn ở góc độ quốc gia, ta có SDI quốc gia, SDI của các Bộ ngành, SDI cho các tỉnh, SDI của thành phố, SDI của các tổ chức / doanh nghiệp… và các SDI này có thể chia sẻ, cộng tác trao đổi dữ liệu với nhau.

Tất cả các lớp dữ liệu mà bạn tải lên SDI và chia sẻ nó, người khác có thể sử dụng cho các nghiên cứu và phân tích xa hơn, và tất nhiên tiếp tục chia sẻ xa hơn.

Xem thêm

Đơn vị tham gia